NIE TRAĆ DOCHODU

Unia Europejska to miejsce, gdzie reprezentowane są różne partie polityczne, ruchy społeczne , a także reprezentacje zawodowe. W Unii Europejskiej reprezentowane są również zrzeszenia wolnych zawodów. Narodowe federacje wolnych zawodów czuwają nad powstającymi na poziomie Unii przepisami, tak aby zapewnić swojemu środowisku jak najkorzystniejsze rozwiązania.

Istnieją w Unii Europejskiej dwa podstawowe przepisy prawne – są to dyrektywy - dotyczące wolnych zawodów . Pierwszy z nich - Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym [Dz.U. L 376 z 27.12.2006] - to dyrektywa dotycząca swobody świadczenia usług. Drugi - Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych reguluje kwestie uznawania kwalifikacji zawodowych na terenie innych państw unii. Obydwie te regulacje mają jeden cel – możliwość i ułatwienie wykonywania zawodu w dowolnym kraju Wspólnoty Europejskiej.

O ile w krajach Europy zachodniej wolne zawody często skupione są w organizacjach zawodowych, o tyle w Polsce sama definicja wolnego zawodu nie jest jasno zdefiniowana w przepisach prawnych. Każdorazowo zawody te określane są enumeratywnie w poszczególnych ustawach czy rozporządzeniach. Podejście takie interpretowane jest jako prokonsumenckie. Ma na celu zapewnienie konsumentowi najwyższego standardu usług i zminimalizowanie praktyk

Trudno znaleźć w Polsce definicję wolnego zawodu. Jednym z trafniejszych charakterystyka wolnego zawodu przytoczona przez Instytut Wolnych Zawodów przy Uniwersytecie Aleksandra w Norymberdze określa wolny zawód w następujący sposób:

  • wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe poparte przygotowaniem praktycznym;
  • czynności zawodowe wykonywane osobiście;
  • szczególną więź o charakterze osobistym między wykonawcą, a odbiorcą świadczenia opartą na zaufaniu, a nie tylko na wiedzy i kompetencjach,
  • wysoki poziom moralny wykonawcy;
  • samodzielność i niezależność w podejmowaniu decyzji;
  • osobistą odpowiedzialność za należyte wykonanie świadczenia (zarówno materialną, jak i korporacyjną)

 

Polscy reprezentanci wolnych zawodów nie doczekali się jeszcze swojej reprezentacji i zrzeszają się w ramach poszczególnych grup zawodowych. Tym bardziej powinni dbać o swoje interesy i bezpieczeństwo. Jednym z podstawowych ryzyk przy wykonywaniu wolnego jest choroba lub nieszczęśliwy wypadek, który skutecznie może uniemożliwić wykonywanie pracy na kilka czy kilkanaście miesięcy. Przed tym ryzykiem zabezpieczy nas ubezpieczenie utraty dochodów. Ubezpieczenie to umożliwia otrzymywanie stałych miesięcznych świadczeń, jeśli z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku stracimy możliwość wykonywania naszego dotychczasowego zawodu.

Nie mając oparcia w silnej grupie nacisku na poziomie lokalnym czy paneuropejskim, warto pomyśleć jak chronić swoje interesy. Ubezpieczenie utraty dochodu jest skuteczną metodą redukowania ryzyka wykonywania wolnego zawodu.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.